ตัวอย่าง 3D Animation Presentation โดย MP Graphichouse ประเภทงานเครื่องจักรหนักและทัศนียภาพภายนอก (Factory & Landscape)